Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów w 2019 r.

1. część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. ( środa )
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

2. część matematyczno - przyrodnicza –11 kwietnia 2019 r. ( czwartek )
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny 12 –kwietnia 2019 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Komunikat o przyborach
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku.

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Więcej informacji na stronie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051124113227341

Copyright 2011. Free joomla templates |