Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów w 20018 r.

1. część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r. ( środa )

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

2. część matematyczno  - przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r.  ( czwartek )
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

 

 

Komunikat o przyborach

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie  materiałów i przyborów pomocniczych, z których  mogą korzystać zdający na egzaminie  gimnazjalnym w 2018 roku.

 

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  długopis  (lub  pióro)  z czarnym tuszem   (atramentem) przeznaczony   do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.  Rysunki – jeżeli  trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

3. Z  dodatkowych  materiałów  oraz  przyborów  pomocniczych  mogą  korzystać  zdający,  którym dostosowano  warunki  przeprowadzania  egzaminu  gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

 

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

 

Sposoby dostosowania:

  • Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
  • Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
  • Zapewnienie w czasie egzaminu gimnazjalnego obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze  specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

II. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

 

Sposoby dostosowania:

 

  • Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
  • Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.
  • Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
  • Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
  • Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej Komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2017r.
  • Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
  • Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).

 

 

Więcej informacji na stronach:

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051124113227341

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20170901_EG_Informacja_CALOSC.pdf

 

Copyright 2011. Free joomla templates |