Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia 

 • Cukiernik - zobacz film
  • K1 - T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych
 • Kucharz
  • K1- T.6 Sporządzanie potraw i napojów
 • Ogrodnik
  • K1- R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodn.
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - zobacz film

Możliwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewniamy zajęcia praktyczne w szkole. Oferujemy dodatkowe kwalifikacje np. kurs prawa jazdy.

Liceum Ogólnokształcące  klasy z rozszerzoną ofertą programową z:

 • informatyki, geografii
 • historii, wiedzy o społeczeństwie
 • biologii, geografii

Nauka w liceum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i uzyskania wykształcenia średniego ogólnego.

Technikum (okres nauki 4 lata)

 • Technnik żywienia i usług gastronomicznych
  • K1 - T.6 Sporządzanie potraw i napojów
  • K2 - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Kierunek kształci umiejętność organizacji usług gastronomicznych i technologii żywienia oraz umożliwia znalezienia pracy w barach, kawiarniach, domach opieki itp.

 • Technik fotografii i multimediów
  • K1 - A-20 Rejestracja i obróbka obrazu
  • K2 - A-25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Technikum daje wykształcenie średnie i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego (technik), po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewnia interesujące zajęcia praktyczne.

Liczba uczniów we wszystkich typach szkół 6-8.

WARUNKI PRZYJĘCIA
O przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych mogą starać się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagana dokumentacja:

 • Wniosek - skierowanie do ZSSdNiSS
 • podanie,
 • życiorys,
 • 3 zdjęcia,
 • orzeczenie PPP,
 • świadectwo ukończenia SP dla kandydatów do gimnazjum,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI dla kandydatów do gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. W zależności od potrzeb w klasach może być realizowana nauka języka migowego. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niesłyszących Usłyszeć potrzebę i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań: polonistycznym, języka angielskiego, matematycznym, historycznym, fotograficzno-informatycznym, a także zajęciach taneczno-teatralnych i muzyczno-terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w konkursach wiedzy i artystycznych, jak również zawodach sportowych.
Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.

zobacz film promocyjny

zobacz film promocyjny 2

 

Copyright 2011. Free joomla templates |